Wyszukaj
Zamknij pole wyszukiwania
Unicodrzwi.pl

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin

§ 1

Postanowienia wstępne

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do umów zawieranych na odległość lub poza siedzibą przedsiębiorstwa Radosława Niedzwiedzkiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą UNICODRZWI Radosław Niedzwiedzki, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 9111811901 REGON: 527054752 znajdującą się pod adresem: Ligota Mała 85C, 56-400 Oleśnica oraz umów zawieranych z Konsumentami w lokalu przedsiębiorstwa, a także reguluje zasady korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem internetowym unicodrzwi.pl.

§ 2
Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna, która zawiera z Unicodrzwi umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

2. Unicodrzwi – Radosław Niedzwiedzki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą UNICODRZWI Radosław Niedzwiedzki, wpisaną do Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 9111811901 REGON: 527054752 znajdującą się pod adresem: Ligota Mała 85C, 56-400 Oleśnica

3. Klient – zarówno Przedsiębiorca, Przedsiębiorca indywidualny, jak i Konsument;

4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

5. Przedsiębiorca indywidualny – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, ale niemającą dla niego charakteru zawodowego tzn. w szczególności, że nie jest składane w ramach przedmiotu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej (PKD), wskazanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

6. Serwis internetowy – oznacza stronę internetową Unicodrzwi prowadzoną pod adresem internetowym www.unicodrzwi.pl;

7. Regulamin – niniejszy regulamin obowiązujący w Unicodrzwi;

8. Towar – rzecz ruchoma oferowana Klientowi przez Unicodrzwi, będąca przedmiotem Umowy samodzielnie lub łącznie z montażem lub inną usługą;

9. Umowa – umowa sprzedaży, sprzedaży z montażem, montażu lub innych usług związanych z Towarem zawarta między Klientem a Unicodrzwi;

10. Dni robocze – oznaczają dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 3
Kontakt z Unicodrzwi

1. Adres Unicodrzwi: Ligota Mała 85C, 56-400 Oleśnica

2. Adres e-mail Unicodrzwi: [email protected]

3. Numer kontaktowy do Unicodrzwi: 516726803 (koszt wg. taryfy operatora)

4. Klient może porozumiewać się z Unicodrzwi za pomocą adresów podanych w niniejszym
paragrafie Regulaminu.

§ 4
Wymagania techniczne

1. Do korzystania z Serwisu internetowego, w tym przeglądania asortymentu Unicodrzwi oraz składania prośby o wycenę Towaru za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz poczty elektronicznej niezbędne są:

a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

c) włączona obsługa plików cookies;

d) zainstalowany program FlashPlayer;

2. Unicodrzwi w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

§ 5
Informacje ogólne

1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Unicodrzwi, w tym ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Towarach podane na stronach internetowych Serwisu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

2. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Towarach podane na stronach internetowych Serwisu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

3. Przeglądanie asortymentu na Serwisie internetowym nie wymaga zakładania Konta.

4. Ceny Towarów wskazane na stronie internetowej Serwisu internetowego są jedynie cenami szacunkowymi oraz podawane są w złotych polskich i są cenami netto to oznacza , że nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Ceny nie zawierają również kosztów dostawy i płatności.

5. Cena brutto (z podatkiem VAT) Towaru (oraz łączna cena za wyceniane Towary) oraz koszty dostawy (oraz ewentualne koszty związane z wyborem opcji płatności przy dostawie), koszty usług sposoby płatności będą przesłane Konsumentowi na jego adres poczty elektronicznej (e-mail) w odpowiedzi na prośbę Konsumenta na wycenę. Wycena nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art.71 Kc.

6. Unicodrzwi nie prowadzi sprzedaży hurtowej Towarów, w tym sprzedaży Towarów w celu dalszej ich odsprzedaży.

7. Unicodrzwi zastrzega sobie prawo wprowadzenia limitu zamówień określonych Towarów przez Klientów. Ograniczenia te mogą zostać wskazane na stronie internetowej Serwisu internetowego.

8. Wycena Towarów i usług świadczonych przez Unicodrzwi oraz zawarcie Umowy z Unicodrzwi możliwe jest również w siedzibie Unicodrzwi.

9. Zawarcie Umowy z Unicodrzwi przez Klienta niebędącego Konsumentem odbywa się wyłącznie na piśmie pod rygorem nieważności i po uzgodnieniu warunków Umowy.

10. Unicodrzwi nie zawiera Umów drogą telefoniczną.

11. Unicodrzwi nie prowadzi procesu indywidualnego dostosowania cen na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

12. Unicodrzwi nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych Klienta.

§ 6
Warunki zawarcia Umowy z Konsumentem

1. W celu uzyskania wyceny Towarów Konsument może skontaktować się z Unicodrzwi drogą elektroniczną na adres e-mail Unicodrzwi lub za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Serwisu internetowego w zakładce „Zamów wycenę” i złożyć prośbę o wycenę wybranego z asortymentu Unicodrzwi Towaru/Towarów i/lub usług świadczonych przez Unicodrzwi wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (w tym jej specyfikacji, tj. m.in. rozmiarów, parametrów, kolorów, rodzaju i sztuk Towarów). W prośbie o wycenę należy podać niezbędne dane osobowe i adresowe (w tym adres e-mail i numer telefonu).

2. Po otrzymaniu od Konsumenta drogą elektroniczną wiadomości, o której mowa w § 6 ust. 1, Unicodrzwi przesyła Konsumentowi zwrotną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając m.in. swoje dane, cenę wybranych Towarów, możliwe formy płatności, sposób dostawy wraz z jego kosztem, jak też informacje o wszystkich dodatkowych płatnościach jakie Konsument miałby ponieść z tytułu umowy oraz termin dostawy, z zastrzeżeniem § 6 ust. 7, 8, 9 i 10 niniejszego Regulaminu.

3. Zwrotna wiadomość Unicodrzwi na prośbę o wycenę, o której mowa § 6 ust. 2 Regulaminu nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

4. Na podstawie podanych przez Unicodrzwi informacji, o których mowa w § 6 ust. 2 Regulaminu, i ich akceptacji przez Konsumenta, Konsument może złożyć zamówienie na Towar wskazując: 1) imię i nazwisko, a w razie potrzeby dane niezbędne do wystawienia faktury, 2) adres e-mail, 3) adres Konsumenta, 4) numeru telefonu Konsumenta, 5) wskazanie danych odbiorcy i miejsca dostawy, 6) wybranego sposobu płatności, 7) oświadczenie o akceptacji niniejszego Regulaminu, 8) złożenie oświadczenia, w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, że składane zamówienie nie ma charakteru zawodowego tzn. że nie jest składane w ramach przedmiotu prowadzonej przez Kupującego działalności gospodarczej (PKD), wskazanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub ma charakter zawodowy.

5. W razie akceptacji bez zastrzeżeń przez Konsumenta wyceny i warunków zamówienia, Unicodrzwi sporządza Umowę. Podpisany skan Umowy Unicodrzwi przesyła na adres poczty elektronicznej Konsumenta. Podpisana przez Unicodrzwi Umowa stanowi ofertę Unicodrzwi, która wiąże przez 2 (dwa) dni licząc od dnia jej nadania na adres poczty elektronicznej Konsumenta. Po tym terminie oferta wygasa.

6. Dla zawarcia Umowy konieczne jest podpisanie przesłanej Umowy przez Konsumenta bez żadnych zmian i zastrzeżeń oraz przesłanie podpisanej Umowy (czytelny skan lub zdjęcie) przed wygaśnięciem terminu związania ofertą na adres poczty elektronicznej Unicodrzwi.

7. W przypadku złożenia prośby o wycenę sprzedaży Towaru wraz dostawą i jego montażem przed podaniem wyceny usługi konieczne jest sporządzenie pomiaru w miejscu montażu. W takim wypadku Unicodrzwi dokona pomiaru w miejscu planowanego montażu, aby zweryfikować otwory montażowe pod dany Towar oraz zakres i ilość prac do wykonania. Koszt wykonania pomiaru ponosi Konsument, a jego wysokość zostanie podana przed wykonaniem pomiaru.

8. Umowa sprzedaży Towaru wraz z dostawą i montażem oraz umowy na inne usługi świadczone przez Unicodrzwi dla swej ważności wymagają zawarcia w formie pisemnej. Zawarcie takiej Umowy może nastąpić wyłącznie w siedzibie Unicodrzwi lub poza siedzibą przedsiębiorstwa Unicodrzwi.

9. Koszt wykonania pomiaru, w przypadku podpisania Umowy, uwzględniany jest w wynagrodzeniu Unicodrzwi.

10. Unicodrzwi może odmówić zawarcia Umowy obejmującej montaż Towaru z uwagi na odległość montażu od siedziby Unicodrzwi.

11. Na Kliencie spoczywa obowiązek niezwłocznego uiszczenia zapłaty za zamówione Towary w wysokości określonej w zawartej Umowie oraz na warunkach w niej ustalonych. Otrzymanie płatności przez Unicodrzwi na warunkach określonych w Umowie jest warunkiem koniecznym do zrealizowania zamówienia.

12. Umowa zawarta pomiędzy Konsumentem a Unicodrzwi ma charakter terminowy.

§ 7
Dostawa

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy:

a) przesyłka kurierska,

b) przesyłka do paczkomatu (dotyczy mniejszych przedmiotów np. klamka)

c) odbiór osobisty w siedzibie Unicodrzwi, z zastrzeżeniem, że odbiór osobisty jest dostępny po wcześniejszym kontakcie telefonicznie lub drogą mailową.

2. Dostawa Towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

3. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa zawarta z Unicodrzwi stanowi inaczej.

4. Koszty dostawy Towaru (w tym opłaty za transport, opakowanie, dostarczenie, wyładowanie ze środka transportu i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi przed zawarciem Umowy.

5. Odbiór osobisty Towaru przez Klienta z siedziby Unicodrzwi jest bezpłatny.

6. O gotowości Towaru do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Unicodrzwi poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta.

7. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Towar zostanie wysłany przez Unicodrzwi w terminie wskazanym i w sposób wybrany przez Klienta w zawartej Umowie.

8. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem Towaru jest adres dostawy wskazany przez Konsumenta.

9. Termin dostawy może ulec przedłużeniu z przyczyn niezależnych, od Unicodrzwi w szczególności z powodu umyślnego bądź nieumyślnego zawinienia producenta zamówionego przez Unicodrzwi towaru lub wskutek działania siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niezależne od stron, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, a w szczególności katastrofalne działanie przyrody, akty władzy ustawodawczej lub wykonawczej, zaburzenia życia społecznego, jak również niezawinione zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu produkcyjnego Towarów sprzedawanych przez Unicodrzwi strajki, blokady dróg, itp.

§ 8
Płatność

1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a) Przelewy online;

b) System płatności mobilnych BLIK;

c) raty;

d) Obsługa kart kredytowych/płatniczych w PLN, Apple Pay, Google Pay;

e) wypłaty środków na konto

f) gotówka

2. W przypadku zakupu ratalnego Klient oświadcza, że został poinformowany o warunkach kredytu oraz systemie spłaty kredytu.

3. Dostępna w Unicodrzwi forma płatności ratalnej jest dokonywana za pośrednictwem banku Alior Bank S.A.

4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w pełnej wysokości w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, chyba że w Umowie postanowiono inaczej.

5. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w § 8 ust. 4 Regulaminu lub w Umowie, Unicodrzwi wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Unicodrzwi odstąpi od Umowy. W wypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego dodatkowego terminu na dokonanie płatności, Unicodrzwi może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu cywilnego.

6. Realizacja przyjętego zamówienia płatnego ratalnie za pośrednictwem banku Alior Bank S.A.następuje po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku ratalnego przez bank wyżej wymieniony.

§ 9

Odstąpienie od umowy przez Konsumenta

1. Konsumentowi, który zawarł Umowę z Unicodrzwi poza lokalem przedsiębiorstwa Unicodrzwi lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1) dla Umowy, w wykonaniu której Unicodrzwi wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy, która:

a) obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, jego partii lub części,

b) polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów,

2) dla pozostałych Umów – od dnia zawarcia Umowy.

3. W celu wykonania prawa do odstąpienia wystarczy wysłać na adres Unicodrzwi, przed upływem wskazanego powyżej terminu, oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

4. Po odstąpieniu od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Unicodrzwi przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. Unicodrzwi ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru.

6. Unicodrzwi dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Unicodrzwi może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Unicodrzwi, Unicodrzwi nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towatu, tj. m. in. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania przesyłki.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

11. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Unicodrzwi lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z Unicodrzwi.

12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Unicodrzwi wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Unicodrzwi utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Unicodrzwi nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5) w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi Towarami;

6) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Unicodrzwi do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Unicodrzwi świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;

7) zawartej w drodze aukcji publicznej;

8) o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których Konsument wyraźnie zażądał od Unicodrzwi, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta.

13. Powyższe postanowienia niniejszego paragrafu Regulaminu mają również zastosowanie do Przedsiębiorcy indywidualnego.

§ 10

Reklamacje za brak zgodności Towaru z umową

(Dotyczy Konsumentów)

1. Unicodrzwi ponosi wobec Konsumentów odpowiedzialność za zgodność Towarów z umową oraz za wykonany montaż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podstawa i zakres odpowiedzialności Unicodrzwi względem Konsumentów w razie braku zgodności Towaru z umową oraz uprawnienia przysługujące takim Konsumentom określone są w art. 43a i n. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 t.j. z dnia 2020.02.21 z późn. zm).

2. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

1) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;

2) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Unicodrzwi najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Unicodrzwi zaakceptował.

3.Unicodrzwi nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 3 lub 4 powyżej, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 3 lub 4, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.

4. Unicodrzwi dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Unicodrzwi został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Unicodrzwi.

5. Konsument udostępnia Unicodrzwi Towar podlegający naprawie lub wymianie. Unicodrzwi odbiera od Konsumenta towar na swój koszt.

6. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, jeżeli Towar jest niezgodny z umową sprzedaży.

7. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny. Unicodrzwi może nie przyjąć oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, jeśli wykaże, że brak zgodności Towaru z umową sprzedaży jest nieistotny.

8. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową.

9. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca Towar Unicodrzwi na jego koszt. Unicodrzwi zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

10. Unicodrzwi dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Reklamacje związane z Towarami lub realizacją umowy sprzedaży Konsument może składać w dowolnej formie, przy czym Unicodrzwi preferuje formę pisemną na adres Unicodrzwi lub mailową na adres e-mail Unicodrzwi.

12. Zaleca się, aby Konsument w reklamacji wskazał: (a) opis stwierdzonej wady, (b) żądany sposób jej rozstrzygnięcia © oraz dokumentację fotograficzną , zwrotne dane teleadresowe Konsumenta (imię, nazwisko, adres, adres e-mail). Sprzedający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Konsumenta celem uzupełniania informacji zawartych w reklamacji, jeżeli podane przez Konsumenta informacje będą niepełne i rozpatrzenie reklamacji będzie niemożliwe.

13. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia Unicodrzwi.

14. Powyższe postanowienia niniejszego paragrafu Regulaminu mają również zastosowanie do Przedsiębiorcy indywidualnego.

§ 11

Gwarancja

1. Towary sprzedawane przez Unicodrzwi objęte są 24 miesięczną gwarancją udzieloną przez producenta. Unicodrzwi nie udziela gwarancji na Towary. Uprawnienia z tytułu gwarancji Klient może wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej lub oświadczeniu gwarancyjnym producenta załączonymi do Towarów.

2. Na usługę montażu Towarów Unicodrzwi udziela 12 miesięcznej gwarancji od dnia wykonania montażu.

3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wady Towaru lub prac montażowych Klient powiadomi na piśmie lub mailem Unicodrzwi niezwłocznie, pod rygorem.

4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej następujące informacje: a) imię i nazwisko, nazwę Klienta, b) adres, siedziba Klienta, c) dokładny opis problemu, d) dokumentacja fotograficzna.

5. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej na adres [email protected] lub w formie pisemnej na adres Unicodrzwi Radosław Niedzwiedzki Ligota Mała 85 C 56-400 Oleśnica.

6. Unicodrzwi rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia. Za zgłoszenie reklamacji uznaje się dzień doręczenia listu zawierającego reklamację lub wiadomości e-mail z reklamacją

7. W przypadku uznania przez Unicodrzwi reklamacji za uzasadnioną jest on zobowiązany usunąć wady odnoszące się do przedmiotu zawartej umowy, w odpowiednim terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

§12
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Sklepie internetowym

1. W celu utrzymania konta Klienta oraz zawierania i wykonywania umów sprzedaży, a także wykonywania obowiązków sprzedawcy wynikających z faktu zawierania Umów na odległość, Unicodrzwi przetwarza dane osobowe Klienta, które Klient podaje dobrowolnie. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka prywatności.

2. Dane osobowe podawane przez Klientów podlegają ochronie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 344 z późn. zm.).

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy z Unicodrzwi skutkuje brakiem możliwości zawarcie tejże umowy.

4. Administratorem danych osobowych jest Radosław Niedzwiedzki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą UNICODRZWI Radosław Niedzwiedzki, wpisaną do Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 9111811901 REGON: 527054752 znajdującą się pod adresem: Ligota Mała 85C, 56-400 Oleśnica.

§ 13
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane z Unicodrzwi zawierane są w języku polskim.

2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umów zawieranych przez Unicodrzwi z Klientami.

3. Unicodrzwi zastrzega prawo zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na stronie internetowej Serwisu internetowego.

4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Unicodrzwi do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych
osobowych.

6. W przypadku rozbieżności lub niespójności pomiędzy treścią Umowy zawartej przez Klienta z Unicodrzwi a treścią Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia zawartej Umowy.

7. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może w szczególności skorzystać z procedur mediacyjnych zapewnianych przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej lub stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są m. in. w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów. Informacje w tym zakresie można uzyskać również na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl.

8. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Unicodrzwi a Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

9. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Unicodrzwi, a Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Unicodrzwi.

10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.01.2024 r.

11. Integralną częścią niniejszego Regulaminu stanowią załączniki:

1) Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy